Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Metni

Aşağıdaki sekmelerde kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili formları ve açıklamaları inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

NoktaNet Akademi Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“NOKTANET”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11’inci maddesi kapsamında, kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvuruları daha hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirebilmek maksadıyla işbu Başvuru Forumu’nu oluşturmuştur. Formun doldurulması ile ilgili sorularınızı haftanın iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (0324) 999 80 60 telefon numarasını arayarak bize iletebilirsiniz.

*Kişisel Veri Sahibinin Hakları İşbu Başvuru Formunu doldurmadan önce, www.noktanetakademi.com ve www.netdilkurslari.com adreslerinde yer alan Noktanet Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını ve Aydınlatma Belgesini okuyarak 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesinde belirtilen haklarınız ve Noktanet’in veri işleme faaliyetleriyle ilgili konularda bilgi sahibi olabilirsiniz.

*Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesinde belirtilen haklarınızla ilgili bir başvuruda bulunmak istemeniz halinde, işbu Başvuru Forumu’nu doldurarak ve varsa ekleri ile beraber, Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Güvenevler Mah.1931 Sok. No:1 Kat:2 Daire:2 Yenişehir / Mersin adresine şahsen başvuru ile iletmeli veya Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Güvenevler Mah.1931 Sok. No:1 Kat:2 Daire:2 Yenişehir / Mersin adresine noter yoluyla tebliğ etmeli veya (iii) Formu, bilgi@noktanetakademi.com veya info@netdilkurslari.com elektronik posta adreslerine kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak gönderebilirsiniz.

*Veri Sahibine Ait Bilgiler Aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru bir şekilde temin etmeniz, başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Ad ve Soyad:

T.C. Kimlik Numarası:

Pasaport/Kimlik Numarası: (Yabancılar İçin)

Uyruğu (Yabancılar İçin):

Adres: Telefon Numarası:

E-Posta Adresi:

Lütfen NOKTANET ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve önündeki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa NOKTANET ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz birim/şube bilgisini yazınız.

Öğrenci/Kursiyer ………….

Tedarikçi/İş Ortağı/Alt yüklenici …….

Ziyaretçi…………………

Çalışan ………….

Ortak…………….

Diğer…………….

*Kişisel Veri Sahibinin Talepleri Kişisel verilere ilişkin istek veya taleplerinizi aşağıda ilgili kutucuğu (X) ile işaretlemek suretiyle belirtiniz. İlgili kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile birlikte NOKTANET’e iletmeniz gerekecektir. NOKTANET tarafından;

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum.

Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler yoluyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini istiyorum.

*Başvurunun Sonuçlandırılması ve Bildirimi

NOKTANET talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki cevaplar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihte bulunmak isterseniz, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:

 • Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.
 • Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. NOKTANET’in talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya NOKTANET nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilecektir.

*Talep 6698 sayılı Kanun uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Başvuru Forumu’nda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı:

İmzası:

Başvuru Tarihi:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

NoktaNet Akademi Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. (“NOKTANET”), Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun bir biçimde, kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süreçleri yürütmektedir. NOKTANET tarafından oluşturulan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile veri sahiplerine sunulan aydınlatma metinlerinde; şirketin unvanı, şirket tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebepleri ve veri sahibinin hakları ile ilgili aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır.

NOKTANET’İN iştigal konusu olan yabancı dil eğitimi faaliyetleri kapsamında kurum çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, öğretmenler, öğrenciler/kursiyerler, öğrenci velileri/vasileri, ziyaretçiler ve NOKTANET ‘in ticari ve hukuki ilişki içinde bulunduğu tüm gerçek kişilerin verilerini toplamakta ve/veya işlemektedir. NOKTANET çalışanlarının 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve İlgili Mevzuat olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler (Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İş-Kurumu İl Müdürlüğü, ilgili bakanlıklar v.b.) yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacı ile kimlik, iletişim, görsel ve işitsel, eğitim, aile ve yakınlık, finans, özlük, izin, sağlık, adli sicil, performans ve kariyer gelişim ile çalışma verileri gibi kişisel verilerini işlemektedir.

Bilgisayar ve Yabancı dil eğitimi için NOKTANET’e başvuruda bulunan öğrencilerin/kursiyerlerin; adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, T.C kimlik numarası, vesikalık fotoğrafı, yakın bilgileri, eğitim bilgileri, adresleri, telefon numaraları, mail adresleri, kurs ücretlerinin ödenmesi ile ilgili banka hesap bilgileri, banka ödeme dekontları, yabancı dil eğitimi aldığı süre boyunca öğrencinin aldığı sınav notları, puan sıralamaları, yaptıkları ödevler, sunumlar, güvenliklerinin sağlanması amacıyla görsel ve işitsel verileri, öğrencinin/kursiyerin sağlığının korunması ve acil durumlarda müdahale edilmesi amacıyla varsa sağlık durumu ile ilgili sağlık verileri, velilerin/vasilerin iletişim bilgileri, (adres, cep telefonu, telefon, faks ve e- posta adresi) vb bilgileri otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlenmekte ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri alınmaktadır.

NOKTANET kişisel verilerinizi; kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetleri ve hukuk işlemlerinin icrası, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve ilgili mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve bilgisayar – yabancı dil eğitimi kurs kurallarına uygun hareket edilmesi, öğrencilere eğitim programı dahilinde bilgisayar yabancı dil eğitim hizmeti verilebilmesi, öğrenci kayıtlarının oluşturulması ve takibi, öğretmenlerimizce hazırlanan ders programları ve eğitim materyallerinin oluşturulması, rehberlik hizmetlerinin yerine getirilmesi, eğitim kurumumuz bilgisayar sistemleri ve programlarının, veri tabanının ve mobil uygulamaların doğru, güvenli ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi, web sitelerimizin (www.noktanetakademi.com ve www.netdilkurslari.com) güncellenmesi, çalıştırılması, bilgisayar – yabancı dil eğitimi ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi, bilgisayar – yabancı dil eğitim hizmet ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, istihbarat, bilgi araştırması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla reklam amaçlı olarak öğrencilerin video çekimleri, fotoğraf görüntüleri ve sınav puanlarının pazarlama ve reklam faaliyetleri kapsamında kaydedilmesi ve www.noktanetakademi.com, www.netdilkurslari.com web sayfasında, facebook, teweter, Instagram, LinkedIn vb. gibi sosyal medya platformlarında paylaşılması, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla işlemektedir. Bu amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetleri sırasında, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, veri sahiplerinden açık rıza alınmaktadır.

NOKTANET, 6698 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin genel ve özel nitelikli kişisel verilerini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır. NOKTANET, yurtdışına kişisel veri aktarmamaktadır.

NOKTANET’in elde ettiği kişisel verilerle ilgili veri sahipleri; 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan hakları kullanmak isteyen veri sahipleri, NOKTANET’e ait www.noktanetakademi.com ve www.netdilkurslari.com web sayfasında yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçebilirler. Kişisel veri sahibi tarafından usulüne uygun olarak yapılacak başvuruya NOKTANET tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

www.noktanetakademi.com ve www.netdilkurslari.com web sayfalarında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla

Noktanet Akademi Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

Adres: Güvenevler mah. 1931 sokak no:1 k:1 d:1 Ankara Apt. Yenişehir / Mersin

Tel: 0 324 999 80 60

E-posta: bilgi@noktanetakademi.com

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1.Giriş…………………………………………………………………………………………1

 1. Amaç………………………………………………………………………………………..1
 1. Kapsam………………………………………………………………………………………1
 1. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı……………………………………………..1
 1. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri………………………………………………………………2
 1. Kişisel Veri İşlemenin Şartları………………………………………………………………3
 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması…………………………………………………4
 1. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci…………………………………………………5
 1. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi………………………………………………6
 1. Veri İşleyen Kişi Grubu ve Veri Kategorisi……………..…………………………………7
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması………………………………………………………………7
 1. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri……………………………………………8
 1. Yürürlük…………………………………………………………………………………….8
 1. Giriş

T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla NoktaNet Akademi Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“NOKTANET”) tarafından oluşturulan işbu kişisel verilerin korunması politikası ile; şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, (kursiyer-öğrenciler), öğrenci velileri/vasileri, müşteriler, üçüncü kişiler, ziyaretçiler ve NOKTANET ile ticari ve hukuki ilişki içinde bulunan tüm gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerinin güvenli bir şekilde korunması süreci yönetilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için NOKTANET tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

 1. Amaç

NOKTANET’in bu Politikayı uygulamadaki temel amacı, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme ve verilerin korunması faaliyeti kapsamında alınan idari ve teknik tedbirler ile başta NOKTANET çalışanları ve eğitim hizmeti sunduğu öğrenciler olmak üzere hukuki ve ticari ilişki içerisinde bulunduğu yukarıda sayılan gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaktır.

 1. Kapsam

Bu Politika; NOKTANET’de, başta çalışanlar olmak üzere, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, iş başvurusu sahipleri, stajyerler, üçüncü kişiler, müşteriler, kursiyerler (öğrenciler), öğrenci verileri/vasileri, ziyaretçiler ve NOKTANET ile hukuki ve ticari ilişki içinde olan ilgili tüm gerçek kişilerin, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 1. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı

Bu kapsamda NOKTANET’in kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • İç denetim ve hukuk işlemlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyet yönetimi,
 • Yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Öğrenci (kursiyer) kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin NOKTANET tarafından veri sahiplerinden açık rıza alınır.

 1. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri

NOKTANET, bu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ve aşağıda sıralanan temel ilkeler kapsamında çalışmalar yapılmaktadır:

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.
 1. Kişisel Veri İşlemenin Şartları

NOKTANET, bu Politika kapsamında aşağıda sıralanan şartlarda kişisel veri işlemektedir:

 • Kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,
 • Kişisel verilerin işlenmesi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması halinde,
 • NOKTANET’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması halinde,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibi veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunmasının zorunluluk arz etmesi halinde,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla NOKTANET’in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunluluk arz etmesi halinde, • Kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulması, kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumdaki kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması halinde, kişisel veriler işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

NOKTANET, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, mevcut teknolojik imkânlar ve uygulamalara göre gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda;

 • NOKTANET tarafından görevlendirilen bilişim uzmanları tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için Akın bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında kurulan sistem, Bilgi İşlem Hizmeti satın alınan şirket tarafından denetlenmekte ve alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği NOKTANET üst yönetimine raporlanmaktadır.
 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılmakta ve eğitilmektedir.
 • NOKTANET bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerce gerçekleştirilen iş süreçleri analiz edilerek, kişisel veriler tanımlanmış, veri işleyenler tespit edilmiş, görev tanımları yapılmış, her biri ile veri işleyen sözleşmesi imzalanmıştır.
 • NOKTANET’in tüm birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; 6698 sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde belirlenmiştir.
 • NOKTANET ile çalışanları, stajyerleri, çalışan adayları, kursiyerleri-öğrencileri, öğrenci velileri/vasileri, tedarikçileri ve müşterileri arasındaki hukuki ilişkiyi ortaya koyan dokümanlara yasaya aykırı olarak kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme, kullanmama ve paylaşmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanlar ve diğer kişilerin farkındalığı artırılmakta ve denetimleri gerçekleştirilmektedir.
 • NOKTANET, teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • Kişisel Verilere erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetki matrisleri oluşturularak, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir.
 • Çalışanlar, tarafından işin gereği olarak öğrenilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklanamayacağı ve işleme amacı dışında kullanılamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • NOKTANET, iş ilişkisinde olduğu alt işveren ve tedarikçileri ile akdedilen sözleşmelere (gizlilik sözleşmesi); gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasının sağlanacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.
 1. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci

NOKTANET’in işbu Politikasında belirtilen amaçlar ile kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında şirketle paylaşılan kişisel veriler hakkında 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre sahip olunan haklar aşağıda sayılmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Yukarıda sayılan hakları kullanmak için www.noktanetakademi.com ve www.netdilkurslari.com web sitelerimizde yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçilebilir. Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan başvuruya uygun olarak iletilen talepleri Akın tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
 1. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi

NOKTANET, ilgili kanunlarda, mevzuatta ve “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikasında’’ öngörülen süreler kadar kişisel verileri saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süreyle saklanacağına ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmemişse, NOKTANET tarafından yürütülen faaliyet ve uygulamalar ile NOKTANET ‘in ticari yaşamının gerektirdiği teamüllere göre veriler saklanmakta ve bilahare silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bununla birlikte kişisel verilerin işleme amacı sona ermiş olmasına rağmen; verilerin olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Bu gibi durumlarda dahi saklanan kişisel verilere başka amaçlarla erişilememekte, sadece ilgili hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak amacıyla verilere erişim sağlanmaktadır. Her halükârda bahse konu süre sonunda kişisel veriler, Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikasında belirtilen teknik yöntemlerden şirketin iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaçı, kullanılarak yerine getirilmektedir. Kamera izleme ile ilgili tutulan kayıtlar 30 günde bir silinmektedir.

 1. Verisi İşlenen Kişi Grubu ve Veri Kategorileri

NOKTANET tarafından işbu Politika kapsamında aşağıda sıralanan kişilerin verileri işlenmektedir. Bunlar şirket çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, öğrenciler/kursiyerler, öğrenci verilileri/vasileri, üçüncü kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerdir. NOKTANET, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışanlarıyla ilgili olarak işçi-işveren iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen kişilerin; kimlik, iletişim, aile ve yakınlık, adli sicil, görsel ve işitsel, eğitim, finans, özlük, sağlık verilerini işlemektedir. Hizmet tedariki maksadıyla tedarikçi sözleşmesi imzalanan tedarikçilerin istihdam ettiği çalışanlarının; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, tedarikçilerin; kimlik, iletişim, görsel, imza ve finans bilgilerini, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj yapan gerçek kişilerin; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan çalışan adaylarının; kimlik, iletişim, eğitim, lokasyon bilgilerini, iş bu Politika kapsamına girmeyen aile bireyleri, yakınlar ve eski çalışanlar gibi üçüncü kişilerin; kimlik bilgilerini, şirketin sahip olduğu fiziki yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaretçi konumundaki gerçek kişilerin; kimlik ve görsel bilgilerini, ticari ilişki içerisinde olduğu müşterilerin; kimlik, iletişim ve finans bilgilerini, NOKTANET ‘in ana faaliyet konusu olan eğitim faaliyetleri kapsamında kursiyer-öğrenci olarak başvuruda bulunan kişilerin kimlik, iletişim, aile ve yakınlık, mesleki deneyim, imza, sağlık, görsel ve işitsel verileri ile öğrenci verileri/vasileri’nin kimlik ve iletişim verileri işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

NOKTANET, 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 • NOKTANET’in üst düzey yetkililerine,
 • NOKTANET’in yetkililerine,
 • Hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine NOKTANET, bu Politika kapsamında işlediği kişisel verileri yurtdışına aktarmamaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler öncelikle uygulanmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda NOKTANET yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. İşbu Politikada yeni yasal düzenlemeler ve şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni politika metni ilgili kişilere web sitesi üzerinden duyurulur.

www.noktanetakademi.com ve www.netdilkurslari.com web sayfalarında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.

 1. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri

NOKTANET kamera izleme faaliyetleri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat, 6698 sayılı Kanun ve “NoktaNet Akademi Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kamera İzleme Politikası”nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak sürdürülmektedir. Kamera izleme faaliyeti, işyerinin güvenliği ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. NOKTANET tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyetleri konusunda veri sahipleri 6698 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine uygun olarak aydınlatılmaktadır. Kamera kayıtları yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar dışından kimseyle paylaşılmamaktadır.

 1. Yürürlük

NoktaNet Akademi Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., tarafından uygulanacak olan iş bu Politika 20 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Noktanet Akademi ve Net-Dil Yabancı Dil Kursları veri politikası hakkında bilgiler bu sayfada yer almaktadır.

Ön Başvuru ve Bilgi

Bilgi almak istediğiniz eğitim ile ilgili sorularınızı bize mail olarak yollayabilir veya bizi telefonla arayarak bilgi alabilirsiniz.

Telefon: 0 324 999 80 60

E-posta: bilgi@noktanetakademi.com